BÀI GIẢNG GHI ÂM KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO THÁNG 6/2018

Ngày 1:

Buổi sáng

Mở Đầu

Mục đích cuộc sống

Buổi chiều

Những điều giác ngộ của Đức Phật 1

Những Điều Giác Ngộ của Đức Phật 2

Ngày 2:

Buổi sáng

Đặc điểm Bát tà đạo – Vô thường – Vô ngã

Hướng dẫn tọa thiền

Hướng dẫn thiền hành

Bát tà đạo – Tâm biết

Bát tà đạo – Năm uẩn và năm thủ uẩn

Buổi chiều

Bát chánh đạo P1

Bát chánh đạo P2

Hướng Dẫn Tọa Thiền Quán Thân

Hướng Dẫn Hành Thiền Quán Thân

Pháp Đàm

Ngày 3:

Buổi sáng

Tọa thiền và hành thiền quán thân

Chánh niệm tỉnh giác

Buổi chiều

Tọa thiền quán thân

Chánh Định

Pháp Đàm

Ngày 4:

Buổi sáng

Tọa Thiền và Hành Thiền Quán Thân

Lý Duyên Khởi

Buổi chiều

Tọa Thiền và Hành Thiền Quán Thân

Kinh Nhất Giả Hiền Giả

Pháp Đàm

Ngày 5:

Buổi sáng

Tâm Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát

Buổi chiều

Tọa Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Kinh Pháp Môn Căn Bản

Pháp Đàm

Ngày 6:

Buổi sáng

Tọa Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

 

Bản Ngã

Buổi chiều

Tạo Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Nghiệp Nhân Và Nghiệp Quả

Pháp Đàm

Ngày 7:

Buổi sáng

Buổi chiều

Ngày 8:

Buổi sáng

Buổi chiều

Ngày 9:

Buổi sáng

Buổi chiều

Ngày 10:

Buổi sáng

Buổi chiều

 

Trả lời