Bản ghi âm: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau- ngày 6

Buổi sáng

Tọa Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Bản Ngã

 

Buổi chiều

Tạo Thiền Và Hành Thiền Quán Thọ

Nghiệp Nhân Và Nghiệp Quả

Pháp Đàm

Trả lời