Bản ghi âm: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau- ngày 1

01_Sáng 020618 Mở đầu

02_Sáng 020618 Mục đích cuộc sống

03_Chiều 020618 Những điều giác ngộ của Đức Phật 1

04_Chiều 020618 Điều giác ngộ của Đức Phật 2

Trả lời