Category: Trung bộ

KINH BÁT THÀNH 0

KINH BÁT THÀNH

            52. KINH BÁT THÀNH (Atthakanàgara Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc...

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM 0

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM (Bhayabherava Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp...

KINH NIỆM XỨ 0

KINH NIỆM XỨ

KINH NIỆM XỨ (Satipatthàna Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ...

19. KINH SONG TẦM 0

19. KINH SONG TẦM

19. KINH SONG TẦM(Dvedhàvitakka Sutta)Tôi nghe như vầy:Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây,...

Đại kinh Rừng sừng bò 0

Đại kinh Rừng sừng bò

KINH TRUNG BỘ Majjhima Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 32. Đại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng...