Category: Trường bộ

Trường bộ kinh 0

Trường bộ kinh

MỤC LỤC Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) Kinh Sa-Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta) Kinh A-Ma-Trú (Ambbattha Sutta) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) Kinh Cứu-La-Ðàn-Ðầu (Kutadanta Sutta) Kinh...