Category: Tương ưng bộ

Kinh Chuyển Pháp Luân 0

Kinh Chuyển Pháp Luân

Tương Ưng Bộ, V-420 Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammcakkappavattana sutta   Giới thiệu: Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh...