Category: Minh và Vô Minh

GIỚI KHÔNG SÁT SINH 0

GIỚI KHÔNG SÁT SINH

Năm giới, Tám giới và Mười giới vốn đã có trong xã hội Ấn độ trước khi Đức Phật ra đời. Phật giáo ra đời đã...