CHI TIẾT THỜI KHÓA 9 NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT THỜI KHÓA 9 NGÀY
Ngày 1#
7h30-8h#30p#Tập trung thiền sinh phổ biến nội quy
8h-8h20#20p#Khai mạc
8h20-9h30#1h10p#Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng
9h30-9h40#10p#Giải lao
9h40-10h50#1h10p#Mục đích cuộc sống
10h50-13h15Nghỉ trưa
13h15-14h25#1h10p#Sự giác ngộ của Đức Phật
14h25-14h35#10p#Giải lao
14h35-15h30#55p#Sự giác ngộ của Đức Phật (tiếp)
15h30-15h40#10p#Giải lao
15h40-16h45#1h5p#Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo
Ngày 2
7h5-8h20#1h15p#Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế-Phần 1
8h20-8h30#10p#Giải lao
8h30-10h#1h30p#Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế-Phần 2
10h-10h10#10p#Giải lao
10h10-11h10#1h10p#Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
Nghỉ trưa
13h15-13h50#35p#Thực hành Chánh Niệm về Thân – Quán Thân (Hướng dẫn Tọa thiền có nhạc)
13h50-14h#10p#Thực hành Chánh Niệm về Thân – Quán Thân (Hướng dẫn Thiền hành)
14h-14h30#30p#Thiền sinh thực hành
14h30-14h40#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân (không nhạc)
14h40-15h10#30p#Thiền sinh thực hành
15h10-15h40#30p#Thiền hành
15h40-16h20#30p#Tọa thiền
16h20-17h20#1h#Pháp đàm
Ngày 3
7h5-7h15#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
7h15-7h45#30p#Thiền sinh thực hành
7h45-7h50#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
7h50-8h20#30p#Thiền sinh thực hành
8h20-8h30#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
8h30-9h#30p#Thiền sinh thực hành
9h-9h15#15p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
9h15-9h45#30p#Thiền sinh thực hành
9h45-11h#1h15p#Chánh Niệm và Tĩnh Giác
Nghỉ trưa
13h15-13h20#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
13h20-13h50#30p#Thiền sinh thực hành
13h50-13h55#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
13h55-14h20#25p#Thiền sinh thực hành
14h20-15h45#1h25p#Chánh Định và Tà Định
15h45-16h10#25p#Thiền hành
16h10-16h40Thiền Tọa
16h40-17h20#40p#Pháp đàm
Ngày 4
7h-7h20#20p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
7h20-7h50#30p#Thiền sinh thực hành
7h50-7h55#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
7h55-8h20#25p#Thiền sinh thực hành
8h20-8h30#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
8h30-9h#30p#Thiền sinh thực hành
9h-9h5#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
9h5-9h30#25p#Thiền sinh thực hành
9h30-11h#1h30p#Lý Duyên Khởi
Ăn trưa
13h15-13h20#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
13h20-13h50#30p#Thiền sinh thực hành
14h20-16h#1h40p#Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
16h-16h20Thiền Hành
16h20-16h25#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
16h25-16h45#20p#Thiền sinh thực hành
16h45-17h30#45p#Pháp đàm
Ngày 5
7h-7h20#20p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thọ
7h20-7h50#30p#Thiền sinh thực hành
7h50-8h#10p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thọ
8h-8h25#25p#Thiền sinh thực hành
8h25-8h35#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thân
8h35-9h5#30p#Thiền sinh thực hành
9h5-9h15#10p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
9h15-9h35#20p#Thiền sinh thực hành
9h35-11h#1h25p#Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
Nghỉ trưa
13h15-13h20#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thọ
13h20-13h55#25p#Thiền sinh thực hành
13h55-14h20#25p#Thiền hành – Quán thọ
14h20-15h40#1h20p#Bài kinh Pháp Môn Căn Bản
15h40-16h15#35p#Thiền hành – Quán thọ
16h15-16h25#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thọ (Sinh Diệt)
16h25-16h50#25p#Thiền sinh thực hành
16h50-17h30#40p#Pháp đàm
Ngày 6
7h-7h10#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán thọ (Vô Chủ Vô Sở Hữu)
7h10-7h45#35p#Thiền sinh thực hành
7h45-7h50#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thọ
7h50-8h15#25p#Thiền sinh thực hành
8h15-8h30#15p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Thọ (Cảm giác Pháp Trần)
8h30-8h55#25p#Thiền sinh thực hành
8h55-9h#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán thọ
9h-9h25#25p#Thiền sinh thực hành
9h25-11h#1h35p#Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ; Niết Bàn.
Nghỉ trưa
13h10-13h15#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Tâm (4 Nhóm Tâm: Thọ – Tưởng – Hành – Thức)
13h15-14h#45p#Thiền sinh thực hành
14h-14h5#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Tâm
14h5-14h30#25p#Thiền sinh thực hành
14h30-15h45#1h15p#Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả
15h45-16h5#20#Thiền Hành
16h5-16h15#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Tâm (2 loại Tâm Biết)
16h15-16h50#35p#Thiền sinh thực hành
16h50-17h20#30p#Pháp đàm
Ngày 7
7h5-7h10#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán tâm
7h10-7h35#25p#Thiền sinh thực hành
7h35-7h45#10p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Tâm
7h45-8h10#25p#Thiền sinh thực hành
8h10-8h30#20p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán tâm
8h30-8h50#20p#Thiền sinh thực hành
8h50-8h55#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Tâm
8h55-9h20#25p#Thiền sinh thực hành
9h20-11h10#1h50p#Thức Tái Sanh – Hoá Sanh
Nghỉ trưa
13h15-13h25#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán tâm
13h25-13h50#25p#Thiền sinh thực hành
13h50-14h15#25p#Thiền Hành Quán Thân
14h15-17h#2h45#Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh
Ngày 8
7h-7h30#30p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Pháp (Tuệ Tri Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm)
7h30-8h#30p#Thiền sinh thực hành
8h-8h10#10p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Pháp (Nguy Hiểm)
8h10-8h35#25p#Thiền sinh thực hành
8h35-8h45#10p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Pháp (Duyên khởi lộ trình Tâm BTĐ và BCĐ)
8h45-9h10#25p#Thiền sinh thực hành
9h10-9h35#25p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Pháp (Vị Ngọt – Sự Nguy Hiểm)
Thiền sinh thực hành
9h35-10h45#1h10p#Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái
Nghỉ trưa
13h15-13h20#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Pháp (Duyên khởi lộ trình Tâm BTĐ và BCĐ)
13h20-13h50#30p#Thiền sinh thực hành
13h50-13h55#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Tâm
13h55-14h20#25p#Thiền sinh thực hành
14h20-15h30#1h10p#Tri Kiến Phật – Thấy Biết của Phật (Bài kinh Kalaka)
15h30-15h55#25p#Thiền Hành
15h55-16h10#15p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán Pháp (Tứ Thánh Đế)
16h10-16h30#20p#Thiền sinh thực hành
16h30-17h10#40p#Pháp đàm
Ngày 9
7h-7h20#20p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán pháp (Sự Xuất Ly)
7h20-7h50#30p#Thiền sinh thực hành
7h50-7h55#5p#Hướng dẫn Thiền hành – Quán Pháp (Buông)
7h55-8h20#25p#Thiền sinh thực hành
8h20-8h25#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán pháp (Buông)
8h25-8h50#25p#Thiền sinh thực hành
8h50-9h20#30p#Thiền Hành Quán Thân
9h20-10h30#1h10p#37 Chi Phần Đạo Đế
Nghỉ trưa
13h15-13h20#5p#Hướng dẫn Tọa thiền – Quán pháp
13h20-13h50#30p#Thiền sinh thực hành
13h50-13h55Hướng dẫn Thiền hành – Quán thân
13h55-14h10#15p#Thiền sinh thực hành
14h10-15h#50p#Bốn điên đảo Thường Lạc Ngã Tịnh
15h-15h20#20p#Cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
15h20-16h#40p#Pháp đàm tổng kết khóa tu

Chụp hình lưu niệm

Thu dọn và kết thúc

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *