Điều khác biệt căn bản

ĐIỀU KHÁC BIỆT CĂN BẢN

Có một câu nói được đa số chấp nhận là: Về căn bản các tôn giáo chẳng có gì khác biệt, tất cả đều hướng đến ánh sáng và tình yêu. Phật, Chúa Giê su, Lão tử, Khổng tử hay Mô ha mét … đều giác ngộ giống nhau.

Đúng là như vậy, các tôn giáo đều hướng đến ánh sáng và tình yêu, ca tụng vinh danh ánh sáng và tình yêu, phấn đấu nỗ lực để đạt được ánh sáng và tình yêu.

Nhưng có một trường hợp duy nhất, khác biệt với mọi tôn giáo trên thế giới. Đó là Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không giảng dạy đệ tử hướng đến ánh sáng và tình yêu mà Ngài dạy đệ tử hướng đến Chấm dứt khổ.

Mục đích của các tôn giáo, kể cả khoa học đều muốn giúp cho con người hết khổ nhưng vì hiểu biết Nguyên nhân Khổ là do con người thiếu ánh sáng ( hiểu biết ) và tình yêu nên các tôn giáo và khoa học hướng đến ánh sáng ( hiểu biết ) và tình yêu để con người hết khổ.

Cái khác biệt của Đức Phật Thích ca là Ngài phát hiện ra Nguyên nhân Khổ là Tham Sân Si thuộc nội tâm mỗi người, không phải là do thiếu ánh sáng và tình yêu nên chủ trương của Ngài không hướng đệ tử đến ánh sáng và tình yêu mà Ngài giảng dạy đệ tử cách thức đoạn trừ Tham Sân Si để Chấm dứt Khổ.

Thiền Sư Nguyên Tuệ (12.10.2021)

Trả lời