KHÓA THIỀN – TU BÁT CHÁNH ĐẠO TỪ 01-10/06 tức 28/4-8/5 AL TẠI CHÙA ME-THÁI THỤY -THÁI BÌNH

Hãy ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY : SỰ THẬT Khổ, SỰ THẬT Nguyên Nhân Khổ, SỰ THẬT Chấm Dứt Khổ, SỰ THẬT Con Đường Chấm Dứt Khổ tại khoá tu 10 ngày do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn từ 01-10/06 tức 28/4-8/5 AL tại chùa Thôn Me – Thụy Ninh – Thái Thụy – Thái Bình. Nội dung gồm có:

Chương trình khoá tu gồm Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học : Nghe giảng về duyên khởi Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế, duyên khởi Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế. Cụ thể :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế.
– Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều : Bài kinh Pháp Môn Căn Bản.
– Ngày thứ 6 : Sáng : Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ; Niết Bàn.
– Chiều : Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả.
– Ngày thứ 7 : Sáng : Thức Tái Sanh – Hoá Sanh.
– Chiều : Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh.
– Ngày thứ 8 : Sáng : Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái.
– Chiều : Thấy Biết của Phật hay Tri Kiến Phật.
– Ngày thứ 9 : Sáng : Tứ như ý túc – Ngũ căn.
– Chiều : Ngũ lực – Thất giác chi – Bát Chánh Đạo.
– Ngày thứ 10 : Sáng : Bốn điên đảo Thường Lạc Ngã Tịnh.
– Chiều : cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
– 2 – Pháp hành : thực hành Chánh Niệm về Thân Thọ Tâm Pháp (Tứ Niệm Xứ)
– Ngày thứ 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5 và 6 : Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
– Ngày thứ 7 và 8 : Chánh Niệm về Tâm – Quán Tâm.
– Ngày thứ 9 và 10 : Chánh Niệm về Pháp – Quán Pháp.
– 3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự liên hệ cư sĩ Nguyễn Phi Long – 0356599999

Cư sĩ Phạm Thanh Nam 0979964188.

Đăng ký Online tại batchanhdao.vn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvmjrRkX_YOe_qw0rcdL71pgPQSJFWjXff6gJxpuH8qjminQ/viewform

Trả lời