Khóa tu Bát chánh đạo 12-16/4/2019 tại chùa Tượng Sơn -Hà Tĩnh

THÔNG BÁO
Khoá tu Bát Chánh Đạo 5 ngày do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn sẽ bắt đầu vào ngày 12/4/2019 ( 8/3 âm lịch ) và kết thúc vào 16/4/2019 ( 12/3 âm lịch ) tại chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nội dung gồm có :
1 – Pháp Học : Nghe giảng về Tứ Thánh Đế
– Ngày 12/4 sáng : Pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng; Mục đích cuộc sống.
– Chiều : Sự giác ngộ về Cảm thọ của Đức Phật; Lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày 13/4 : Lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ đế và Tập đế; Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt đế và Đạo đế.
– Ngày 14/4 sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Tà định và Chánh định.
– Ngày 15/4 sáng : Lý Duyên khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất dạ hiền giả.
– Ngày 16/4 sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát.
– Chiều : Bài kinh Pháp môn căn bản.
– 2 – Pháp Hành : Thực hành Chánh niệm về thân và Chánh niệm về thọ.
– 3 – Pháp Thành : Trải nghiệm, thân chứng Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự liên hệ Bản Tổ Chức gồm B. Tiến sđt : 0915055370, A. Quyết sđt 0914772757.

Thông tin tất cả các khóa tu toàn quốc: Cư sĩ Trần Văn Dũng 0355868788. Cư sĩ Phạm Thanh Nam 0979964188.

Trả lời