KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO TẠI CÙA THANH LONG TỪ 14-23/7/2018

THÔNG BÁO
Khoá tu Bát Chánh Đạo do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn sẽ bắt đầu từ ngày 14/7/2018 ( 2/6 âm lịch ) và kết thúc vào 23/7/2018 ( 11/6 âm lịch ) tại chùa Thanh Long, 47 Ngô Gia Tự, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chương trình khoá tu gồm Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế. Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều : Bài kinh Pháp Môn Căn Bản.
– Ngày thứ 6 : Sáng : Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ.
– Chiều : Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả.
– Ngày thứ 7 : Sáng : Thức Tái Sanh – Hoá Sanh.
– Chiều : Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh.
– Ngày thứ 8 : Sáng : Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái.
– Chiều : Thấy Biết của Phật – Bài kinh Kalaka.
– Ngày thứ 9 : Sáng : Tứ như ý túc – Ngũ căn.
– Chiều : Ngũ lực – Thất giác chi – Bát Chánh Đạo.
– Ngày thứ 10 : Sáng : Bốn điên đảo Thường Lạc Ngã Tịnh.
– Chiều : cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
– 2 – Pháp hành :
– Ngày thứ 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5, 6 và 7 : Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
– Ngày thứ 8 : Chánh Niệm về Tâm – Quán Tâm.
– Ngày thứ 9 và 10 : Chánh Niệm về Pháp – Quán Pháp.
– 3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự khoá tu liên hệ sư Thiện Đức Sđt 0946000884.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *