KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO TẠI CÙA THANH LONG TỪ 14-23/7/2018

THÔNG BÁO
Khoá tu Bát Chánh Đạo do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn sẽ bắt đầu từ ngày 14/7/2018 ( 2/6 âm lịch ) và kết thúc vào 23/7/2018 ( 11/6 âm lịch ) tại chùa Thanh Long, 47 Ngô Gia Tự, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chương trình khoá tu gồm Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế. Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều : Bài kinh Pháp Môn Căn Bản.
– Ngày thứ 6 : Sáng : Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ.
– Chiều : Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả.
– Ngày thứ 7 : Sáng : Thức Tái Sanh – Hoá Sanh.
– Chiều : Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh.
– Ngày thứ 8 : Sáng : Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái.
– Chiều : Thấy Biết của Phật – Bài kinh Kalaka.
– Ngày thứ 9 : Sáng : Tứ như ý túc – Ngũ căn.
– Chiều : Ngũ lực – Thất giác chi – Bát Chánh Đạo.
– Ngày thứ 10 : Sáng : Bốn điên đảo Thường Lạc Ngã Tịnh.
– Chiều : cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
– 2 – Pháp hành :
– Ngày thứ 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5, 6 và 7 : Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
– Ngày thứ 8 : Chánh Niệm về Tâm – Quán Tâm.
– Ngày thứ 9 và 10 : Chánh Niệm về Pháp – Quán Pháp.
– 3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự khoá tu liên hệ sư Thiện Đức Sđt 0946000884.

Trả lời