Danh Mục: Trung bộ

KINH BÁT THÀNH

            52. KINH BÁT THÀNH (Atthakanàgara Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta (thành Ba-la-lị-phất) có công việc. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka (Bát thành) đi đến […]

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM

KINH SỢ HÃI KHIẾP ÐẢM (Bhayabherava Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những […]

KINH NIỆM XỨ

KINH NIỆM XỨ (Satipatthàna Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: — Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: — Này các […]

19. KINH SONG TẦM

19. KINH SONG TẦM(Dvedhàvitakka Sutta)Tôi nghe như vầy:Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo”. –“Thưa vâng”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau:— Chư Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, […]

Đại kinh Rừng sừng bò

KINH TRUNG BỘ Majjhima Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 32. Đại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha Moggallana (Đại Mục-kiền-liên), Tôn giả Maha Kassapa (Đại Ca-diếp), Tôn giảAnuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa), Tôn giảAnanda (A-nan) […]

KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ- TRUNG BỘ KINH

KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ (Bhaddekaratta Sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ- kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]