Danh Mục: Trường bộ

KINH PHẠM VÕNG – TRƯỜNG BỘ KINH

Bản MP3 KINH PHẠM VÕNG(Brahmajàla Sutta) Tụng Phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Ràjagaha và Nalandà […]

Trường bộ kinh

MỤC LỤC Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) Kinh Sa-Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta) Kinh A-Ma-Trú (Ambbattha Sutta) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) Kinh Cứu-La-Ðàn-Ðầu (Kutadanta Sutta) Kinh Ma-Ha-Li (Mahàli Sutta) Kinh Cha-Li-Da (Jàliya Sutta) Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) – Kinh Ðại Sư Tử Hống (Mahà-Sìhanàda Sutta) TẬP I Kinh Bố-Sá-Bà-Lâu (Potthapàda Sutta) Kinh […]