KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

4. Tuong Ung Bo Kinh

Giới Thiệu

 

Tập I – Thiên Có Kệ

 

 

Tập II – Thiên Nhân Duyên

 

 

Tập III – Thiên Uẩn

 

 

 

Tập IV – Thiên Sáu Xứ

 

 

Tập V – Thiên Ðại Phẩm

 

 

 


GIỚI THIỆU

 

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương

 

Ưng b ộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tậ p hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp x ếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề , gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

 

  • Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
  • Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  • Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
  • Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : 10 Tương Ưng
  • Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

 

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền vi ện V ạn H ạnh phát hành trong đầu thậ p niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

 

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Trả lời