NỘI QUY VÀ THỜI KHÓA TU 9 NGÀY TẠI GOSINGA VIỆT NAM ÁP DỤNG TỪ 4/2021

NỘI DUNG VÀ THỜI KHÓA TU BÁT CHÁNH ĐẠO 9 NGÀY – GOSINGA VIỆT NAM

Ngày trước khai mạc: BTC chuẩn bị và tiếp nhận thiền sinh từ 16h, thiền sinh tới sớm sinh hoạt tự do.

NGÀY 1: 

7h00: Đón tiếp thiền sinh

7h30: Tập trung thiền sinh, phổ biến nội quy và thời khóa

8h00: Khai mạc

8h30: Giải lao

8h45: Nghe pháp & thực hành theo sự hướng dẫn của Thiền sư và BTC

11h00: Ăn trưa trong chánh niệm

12h00: Nằm thiền, nghỉ trưa trong chánh niệm

13h15: Nghe pháp & thực hành theo sự hướng dẫn của Thiền sư và BTC

17h00: Thực hành tự do, lao động công quả theo phân công của các tổ

18h00: Ăn chiều tự do trong chánh niệm

19h00: Thực hành tọa thiền tự do

19h45: Pháp đàm

20h45: Thực hành tự do

21h00: Tắt toàn bộ đèn, đi ngủ

TỪ NGÀY THỨ 2

1- Báo thức buổi sáng : 04h00                               

2- Toạ thiền tại thiền đường : 04h30 đến 05h30

3- Thiền hành và thể dục buổi sáng: 05h30 đến 6h00

4- Ăn sáng, vệ sinh, tu tập tự do: 06h00 đến 07h00

5 – Lên thiền đường tu theo hướng dẫn: 07h00 đến 11h00

6 – Ăn trưa trong thực hành Chánh niệm : 11h00 đến 12h00

7 – Nghĩ trưa và thiền nằm : 12h00 đến 13h00

8 – Báo thức và chuẩn bị :13h00 đến 13h15

9 – Lên thiền đường tu theo hướng dẫn : 13h15 đến 17h00

10 – Tu tập tự do, vệ sinh cá nhân, ăn chiều : 17h00 đến 19h00

11 – Lên thiền đường toạ thiền: 19h00 đến 20h00

12 – Pháp đàm, hỏi đáp :20h00 đến 21h00

13 – Thiền nằm và ngủ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TU HỌC:

1- Ngày thứ nhất : 

* Buổi sáng :

– Khai mạc khoá tu học : 8h00 đến 8h30

  – Bài giảng : Tính chất của Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng.

– Thiền hành

  – Bài giảng : Mục đích cuộc sống

* Buổi chiều :

  – Bài giảng : Sự giác ngộ của Đức Phật phần 1

– Thiền hành

  – Bài giảng : Sự giác ngộ của Đức Phật phần 2

 – Thiền hành

  – Bài giảng : Lộ trình tâm Bát Tà Đạo

* Buổi tối :

  – Toạ thiền cho người cũ đã học

  – Hỏi đáp thắc mắc về pháp học đã nghe giảng

2 – Ngày thứ 2 : 

* Buổi sáng :

 – Bài giảng : Tính chất vô thường, vô ngã của Bát Tà Đạo

 – Thiền hành

 – Bài giảng : Tâm biết Tưởng và Thức

 – Thiền hành

 – Bài giảng : Khổ đế và Tập đế

* Buổi chiều : 

 – Bài giảng : Bát Chánh Đạo với Diêt đế và Đạo đế

 – Thiền hành  quán thân

 – Toạ thiền quán thân 1

 – Thiền hành quán thân

 – Toạ thiền quán thân 2

* Buổi tối : 

 – Toạ thiền quán thân 3

 – Giải đáp

3 – Ngày thứ 3 :

* Buổi sáng :

 – Toạ thiền quán thân 4

 – Thiền hành quán thân

 – Toạ thiền quán thân 5

 – Thiền hành quán thân

 – Bài giảng : Chánh niệm – Tỉnh giác

* Buổi chiều :

 – Toạ thiền quán thân 6

 – Thiền hành quán thân

 – Toạ thiền quán thân 7

 – Thiền hành quán thân

 – Bài giảng : Tà định và Chánh định

* Buổi tối :

 – Toạ thiền quán thân 8

 – Hỏi Đáp

4 – Ngày thứ 4 :

* Buổi sáng :

 – Toạ thiền quán thân 9

 – Thiền hành quán thân

 – Toạ thiền quán thân 10 ( b.9 )

 – Thiền hành quán thân

 – Bài giảng : Lý Duyên Khởi

* Buổi chiều :

 – Toạ thiền quán thân 11 ( b.10 )

 – Thiền hành quán thân

 – Toạ thiền quán thân bài 12 ( b.11 )

 – Thiền hành quán thân

 – Bài giảng : Bài kinh Nhất dạ hiền giả

* Buổi tối :

 – Toạ thiền quán thân 13 ( b.12 )

 – Hỏi Đáp

5 – Ngày thứ 5 :

* Buổi sáng : 

 – Toạ thiền quán thọ 1

 – Thiền hành quán thọ

 – Toạ thiền quán thọ 2

 – Thiền hành quán thọ

 – Bài giảng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát

* Buổi chiều :

 – Toạ thiền quán thọ 3

 – Thiền hành quán thọ

 – Toạ thiền quán thọ 4

 – Thiền hành quán thọ

 – Bài giảng : Bài kinh Pháp môn căn bản

* Buổi tối :

 – Toạ thiền quán thọ 4

 – Hỏi Đáp

6 – Ngày thứ 6 :

* Buổi sáng :

 – Toạ thiền quán thọ 5

 – Thiền hành quán thọ

 – Toạ thiền quán thọ 6

 – Thiền hành quán thọ

 – Bài giảng : Tuệ tri Bản ngã

* Buổi chiều : 

 – Toạ thiền quán tâm 1

 – Thiền hành quán thọ

 – Toạ thiền quán tâm 2

 – Thiền hành quán thọ

 – Bài giảng : Nghiệp nhân và Nghiệp quả

* Buổi tối :

 – Toạ thiền quán tâm 2

 – Hỏi Đáp

7 – Ngày thứ 7 :

* Buổi sáng :

 – Toạ thiền quán tâm 3

 – Thiền hành quán tâm

 – Toạ thiền quán tâm 4

 – Thiền hành quán tâm

 – Bài giảng : Luân hồi sinh tử

* Buổi chiều :

 – Toạ thiền quán tâm 5

 – Thiền hành quán thân

 – Bài giảng Hoá sanh phần 1

 – Thiền hành

 – Bài giảng : Hoá sanh phần 2

* Buổi tối :

 – Toạ thiền quán tâm 5

 – Hỏi Đáp

8 – Ngày thứ 8 :

* Buổi sáng :

 – Toạ thiền quán pháp 1

 – Thiền hành quán thân thọ

 – Toạ thiền quán pháp 2

 – Thiền hành quán thân thọ

 – Bài giảng : Đoạn trừ vô minh và hữu ái

* Buổi chiều : 

 – Toạ thiền quán pháp 3 

 – Thiền hành quán thân thọ

 – Toạ thiền quán pháp 4

 – Thiền hành quán thân thọ

 – Bài giảng : Bài kinh Kalaka về Thấy và Biết của Phật

* Buổi tối :

 – Toạ thiền quán pháp 4

 – Hỏi Đáp

9 – Ngày thứ 9 :

* Buổi sáng :

 – Toạ thiền quán pháp 5 

 – Thiền hành quán thân thọ

 – Toạ thiền quán pháp 6

 – Thiền hành quán thân thọ

 – Bài giảng : Ba bảy chi phần đạo đế

* Buổi chiều : 

 – Toạ thiền quán pháp 7

 – Thiền hành buông

 – Bài giảng : Hai loại thực tại

 – Bế mạc : Chia sẽ của thiền sinh, tổng kết bế mạc

NỘI QUY KHÓA THIỀN GOSINGA 9 NGÀY

1. BTC chỉ chấp nhận các học viên đã đăng ký trước THEO MẪU và có xác nhận của BTC. Các học viên đến tham dự khóa huấn luyện phải cung cấp CMND/Thẻ căn cước, số điện thoại liên lạc để đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa điểm học tập.

2. Trong khóa huấn luyện TUYỆT ĐỐI không sử dụng điện thoại (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).

3. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện (trừ giờ pháp đàm – ĐÂY LÀ YÊU CẦU CAO NHẤT CỦA KHÓA TU NÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ LƯU Ý). Tuyệt đối Không bàn về chính trị tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung huấn luyện.

4. Tuyệt đối chấp hành các nội quy của địa điểm, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh trong suốt khóa huấn luyện.

5. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.

6. ‎Học viên TỰ NGUYỆN KÝ CAM KẾT nội quy trên. Những học viên vi phạm một trong các nội quy đã được BTC nhắc nhở nếu tái vi phạm 2 lần sẽ buộc rời khỏi khóa huấn luyện (XIN ĐẶC BIỆT LƯU Ý CÁC HỌC VIÊN MỚI ĐÂY LÀ KHÓA HUẤN LUYỆN TÍCH CỰC NÊN CẦN CÂN NHẮC ĐẢM BẢO NỘI QUY CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN MỚI ĐĂNG KÝ THAM DỰ).

MỘT SỐ LƯU Ý CHO KHÓA THIỀN GOSINGA 9 NGÀY 

1. Những người đã đăng ký danh sách cần đảm bảo rằng sức khỏe cá nhân đủ để tham dự khóa huấn luyện.

2. Có mặt tại địa điểm trước 7h ngày khai mạc (giờ khai mạc là 8h). Tốt nhất học viên nên có mặt vào chiều ngày hôm trước để chủ động thời gian và làm quen với nơi ăn ở. Khi đi mang theo CMND để làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền sở tại (Lưu ý BTC sẽ không tiếp nhận các học viên không có CMND/Căn cước).

3. Địa điểm có giường ngủ cho học viên, có chiếu, màn, gối và chăn ấm nhưng không đảm bảo số lượng và chất lượng. Học viên TỰ MANG THEO chăn mỏng cá nhân và quần áo (nên mặc áo LAM sáng hoặc mặc đồ thoải mái để thực hành), các đồ cá nhân, thuốc men. Các học viên cũ đã tham dự nhiều khóa huấn luyện có thể chủ động mang theo màn trại di động và túi ngủ cá nhân.

4. BTC sẽ thu điện thoại của học viên sinh trước 07h ngày khai mạc và trả lại vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện. Học viên sẽ ký bản cam kết TỊNH KHẨU và chấp hành các nội quy khóa huấn luyện (Đặc biệt lưu ý nếu học viên đã được nhắc nhở mà vẫn vi phạm BTC sẽ buộc rời khỏi khóa huấn luyện để đảm bảo việc học tập cho các học viên khác). BTC có số điện thoại HOTLINE để phục vụ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

5. Khóa huấn luyện phục vụ 2 bữa ăn sáng và trưa. Bữa chiều học viên có nhu cầu ăn có thể ăn thêm với các đồ ăn để sẵn trong nhà bếp. Bữa ăn trong khóa huấn luyện là ăn chay toàn phần. Các học viên có chế độ ăn đặc biệt có thể chủ động đăng ký và tự phục vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *