Bát Chánh Đạo - Tứ Niệm Xứ Bát Chánh Đạo - Tứ Niệm Xứ

VUI VÀ KHỔ 0

Vui và Khổ

Trong kinh điển có nói đến việc Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện khác nhau để thuyết giảng cho đệ tử thấu suốt: Các Dục...