Bát Chánh Đạo - Tứ Niệm Xứ Bát Chánh Đạo - Tứ Niệm Xứ

Sống với chính mình 0

Sống với chính mình?

Sống với chính mình, sống trọn vẹn với chính mình, quay trở về để sống với chính mình, phải là chính mình vv … là quan...