PHÁP ĐÀM THỨ 4 NGÀY 15/4/2020

PHÁP ĐÀM THỨ 4 NGÀY 15/4/2020
Tiếp tục phần Tu Chỉ, với 15 ph đầu hướng dẫn thực hành luyện tập Trí nhớ chánh ( Chánh niệm ) : Nhớ Đến tích cực chú tâm ghi nhận các đối tượng nổi trội. Tiếp theo thảo luận gồm :
1 – Trình bày thân chứng Khổ diệt hay Tuệ tri Khổ diệt, Tuệ tri Niết bàn khi thực hành Chánh niệm ghi nhận đối tượng nổi trội : Một là người không thực hành ( lộ trình tâm Bát tà đạo ) diễn ra ntn, khổ vui có mặt ntn. Hai là người thực hành ( lộ trình tâm Bát Chánh đạo ) diễn ra ntn, Khổ diệt xẩy ra ntn. Quan niệm Tà kiến về Khổ diệt, Niết bàn là ntn, Tuệ tri Khổ diệt hay Tuệ tri Niết bàn là ntn.
2 – Thực hành Bát Chánh đạo với cách tu chỉ không còn Khổ Vui với bất kỳ đối tượng nào của thực tại. Vậy lúc đó có còn chút Vui nào không ? Tại sao ? Thuyết minh điều đó trên lộ trình Bát Chánh đạo khi tu chỉ gồm : XÚC – [ Thọ – Tưởng ] – Chánh niệm – Chánh tinh tấn – Chánh định –
3 – Phân biệt hai loại Vui, hai loại Hạnh phúc của Phàm (Bát tà đạo ) và Thánh ( Bát Chánh đạo. Nhân loại mơ ước Hết Khổ Được Vui nhưng Thế gian ( Bát tà đạo ) có đạt được không, Xuất thế gian ( Bát Chánh đạo ) có đạt được không. Mục đích tối hậu của Bát Chánh đạo có phải là để Hết khổ được vui hay cái gì khác.
4 – Đây là một lối sống, lối sống thích nghi với mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh. Nội dung là thay đổi tâm từ Bát tà đạo sang Bát Chánh đạo để không thích không ghét, để thích nghi với mọi đối tượng mọi hoàn cảnh, khác hẳn với lối sống thay đổi đối tượng, thay đổi hoàn cảnh cho phù hợp với tâm tham muốn của mình.
5 – Phân tích lợi ích của tu chỉ đối với từng loại đối tượng : chủ doanh nghiệp, doanh nhân; thanh niên học sinh sinh viên; trẻ em tuổi thiếu niên; công nhân lao động; người bị trầm cảm; người bị bệnh nan y; già cả về hưu; tù nhân.
6 – Tu Chỉ trong Bát Chánh Đạo mang lại lợi ích cho mọi hạng người trong trong đại dịch Covid 19 này là như thế nào ?
Ai tham dự vào zoom với Meeting ID 888781824, không cần pass

Trả lời