Thiền Sư Nguyên Tuệ

Các Thông tin về Thiền Sư Nguyên Tuệ – Sư Nguyên Tuệ là Ai?

Thiền Sư Nguyên Tuệ là Tỳ Kheo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thiền sư đi giảng dạy và hướng dẫn thiền Tứ Niệm Xứ từ 2011 đến nay.
Toàn bộ giáo lý và tài liệu mà Thiền Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn giáo pháp của Đức Phật trong gần 10 năm qua tại đây https://anchor.fm/sunguyentue

Trả lời