THAY ĐỔI THẾ GIỚI

THAY ĐỔI THẾ GIỚI
Gần như tất cả nhân loại đang học hỏi, khám phá, đang nổ lực phấn đấu để thay đổi Thế giới. Mục đích của việc thay đổi Thế giới là gì vậy ? Câu trả lời là : Chỉ một mục đích duy nhất là Chấm dứt Khổ. Nhưng tại sao con người lại muốn thay đổi Thế giới ngoại cảnh ? Bởi hiểu biết của nhân loại đã được Mặc định : Khổ và Nguyên nhân Khổ là những hoàn cảnh khó khăn, tồi tệ như nghèo khó, lạc hậu, thiếu tiên nghi vv… thuộc về Thế Giới ngoại cảnh. Sự Chấm dứt Khổ là những hoàn cảnh tốt đẹp như giàu có, sắc đẹp, thành đạt vv … cũng thuộc về Thế Giới ngoại cảnh. Và vì vậy, đương nhiên Con đường Chấm dứt Khổ là thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi Thế Giới ngoại cảnh. Chính hiểu biết của nhân loại đã được Mặc định như vậy, đang chi phối đời sống của họ, nhưng vì hiểu biết đó KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT, là VÔ MINH, là ĐIÊN ĐẢO nên cho dù nhân loại có thay đổi được Thế gới ngoại cảnh thì cũng chỉ ĐỔI cái khổ này bằng một cái khổ khác mà thôi.
Sự thật Khổ, Sự thật Nguyên nhân Khổ, Sự thật Chấm dứt Khổ, và Sự thật Con đường Chấm dứt Khổ ( Tứ Thánh Đế ) đã được Đức Thế Tôn chứng ngộ và thuyết giảng thuộc Phạm trù tâm, thuộc nội tâm chứ không phải là Thế giới ngoại cảnh. Vì vậy, những ai muốn chấm dứt Khổ, muốn Giải thoát Khổ hảy học hỏi về Tâm chứ không phải học hỏi về Thế Giới, phải tu tập để thay đổi Tâm chứ không phải tu tập để thay đổi Thế Giới. Cụ thể : Hãy học hỏi để thấy biết đúng sự thật, lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu, trong đó có Khổ và Nguyên nhân Khổ ( Tham Sân Si ), lộ trình tâm Bát Chánh Đạo của bậc Thánh có Chấm dứt Khổ ( Chấm dứt Tham Sân Si ) và Con đường Chấm dứt Khổ. Vì vậy, hãy tu tập để thay đổi từ lộ trình tâm Bát Tà Đạo thành lộ trình tâm Bát Chánh Đạo thì sẽ Chấm dứt được Khổ chứ không cần thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi Thế giới.

Trả lời