THỰC TƯỚNG VÀ VÔ TƯỚNG

Kẻ Phàm phu chấp chặt vào hiểu biết: Nhãn thức thấy Sắc trần, Nhĩ thức nghe Thanh trần, Tỉ thức cảm nhận Hương trần, Thiệt thức cảm nhận Vị trần, Thân thức cảm nhận Xúc trần, Tưởng thức cảm nhận Pháp trần ( Tâm biết Cảnh ). Tức những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là Thế giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần. Đối tượng được biết là thế giới vật chất có hình tướng, có vuông tròn to nhỏ, dài ngắn, trước sau, xanh vàng đỏ trắng mặn ngọt chua cay, có đàn ông đàn bà, con trai con gái, có không gian thời gian … Đây là hiểu biết không đúng sự thật, gọi là Vô Minh, là Vọng Tưởng , là Tà Kiến hay Không Liễu Tri các pháp.
Bậc Chánh Đẳng Giác đã chân chánh giác ngộ và sự Giác Ngộ của Ngài đã được tuyên bố trong Kinh Phạm Võng: Như Lai như thật Tuệ tri sự sanh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ. Này các Tỷ Kheo, Như Lai nhờ như thật Tuệ tri sự sanh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ, Như Lai dược giải thoát hoàn toàn không còn chấp thủ.
Tuệ tri sự sanh diệt của Thọ là biết đúng sự thật: sáu Căn tiếp xúc sáu Trần phát sinh sáu Cảm thọ và sáu cái biết Trực Tiếp Giác Quan nhận biết sáu Cảm thọ ấy. Nghĩa là Nhãn thức thấy Cảm giác hình ảnh, Nhĩ thức nghe Cảm giác âm thanh, Tỉ thức cảm nhận Cảm giác mùi, Thiệt thức cảm nhận Cảm giác vị, Thân thức cảm nhận Cảm giác xúc chạm, Tưởng thức cảm nhận Cảm giác pháp trần và Ý thức là nhận thức về sáu Cảm giác hay sáu Cảm thọ đó. Vậy thì những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là các Cảm thọ, nó thuộc phạm trù Tâm chứ không phải Cảnh, không phải là Thế giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp. Các ngôn từ, khái niệm, hình tướng như to nhỏ vuông tròn dài ngắn, cứng mền, xanh vàng đỏ trắng, mặn ngọt chua cay, đàn ông đàn bà, không gian, thời gian … là pháp chế định, là phương tiện truyền thông thực chất dùng để ám chỉ các Cảm thọ nhưng vì Vô Minh kẻ Phàm phu chấp chặt đó là Thế giới vật chất có hình tướng. Vì cái Thế giới có hình tướng mà nhân loại thấy nghe, cảm nhận, nhận thức không phải là Thế giới vật chất, cũng không phải nó không có thật, mà đúng như thật nó là các Cảm thọ, nó Vô thường, Vô ngã, nó thuộc phạm trù Tâm nên nó Vô Tướng, vậy nên Thực Tướng các pháp là Vô Tướng. Hiểu biết đúng sự thật này gọi là Minh, là Trí Tuệ, là Chánh Kiến, còn được gọi là Cái Biết Vô Tướng. An trú Cái Biết Vô Tướng này sẽ kinh nghiệm được giải thoát và giải thoát này có tên gọi là Vô Tướng Giải Thoát hay Tuệ Giải Thoát.

Trả lời