Trường bộ kinh

MỤC LỤC

Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) Kinh Sa-Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta) Kinh A-Ma-Trú (Ambbattha Sutta) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) Kinh Cứu-La-Ðàn-Ðầu (Kutadanta Sutta) Kinh Ma-Ha-Li (Mahàli Sutta) Kinh Cha-Li-Da (Jàliya Sutta) Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) – Kinh Ðại Sư Tử Hống (Mahà-Sìhanàda Sutta)
TẬP I
Kinh Bố-Sá-Bà-Lâu (Potthapàda Sutta) Kinh Tu-Ba (Subha Sutta) Kinh Kiên Cố (Kevaddha Sutta) Kinh Lô-Hi-Gia (Lohicca Sutta) Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta) Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) Kinh Ðại Duyên(Mahà-Nidàna Sutta) Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) TẬP II 17.Kinh Ðại Thiện-Kiến Vương (Mahà-26.Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Sudassana Sutta)Hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
18.Kinh Xà-Ni-Sa (Janavasabha Sutta)27.Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta)
19.Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda28.Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya
Sutta)Sutta)
20.Kinh Ðại Hội (Mahà-Samaya Sutta)29.Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta)
21.Kinh Ðế-Thích Sở vấn (Sakka-panha30.Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 22.Kinh Ðại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna31.Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt Sutta)(Singàlovàda Sutta)
23.Kinh Tệ-Túc (Pàyàsi Sutta)32.Kinh A-Sá-Nang-Chi (Atànàtiya Sutta)
24.Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)33.Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta)
25.Kinh Ưu-Ðàm-Bà-La Sư Tử Hống34.Kinh Thập Thượng (DaSuttara Sutta)
(Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)

LỜI GIỚI THIỆU
Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc
tạng. Ðây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phậ t giáo trên ba miền đấ t nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam m ới chính thức được thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ c ủa Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuấ t bản, Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành b ộ Trường A Hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Ðại T ạng Kinh Việ t văn đầu tiên. Phậ t sự phiên dịch và ấ n hành này là Phật sự quan trọng bậ c nhất hiện nay của Giáo hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.
Bộ Kinh Tr ường Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phậ t học t ại Viện Phật h ọc Nalandà, Ấn Ðộ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồ ng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Việ n trưở ng Vi ện Nghiên cứu Phật h ọc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấ n hành Ðạ i Tạng Kinh Việ t Nam, dị ch. Năm 1991, Hòa Thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Pàli.
Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồ ng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm thành tựu viên mãn.
Thay mặt Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Thay mặt Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam
Pháp Chủ GHPGVN, 1991
Hòa Thượng Thích Ðức Nhuận
Hội Ðồng Chứng Minh:
Hòa Thượng Thích Ðức Nhuận Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Hòa Thượng Thích Mật Hiền Hòa Thượng Thích Huệ Thành Hòa Thượng Thích Giác Nhu Hòa Thượng Kim Cương Tử Hòa Thượng Thích Tâm Thông Hòa Thượng Thích Siêu Việt Hòa Thượng Mahà Saray Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm.
Hội Ðồng Chỉ Ðạo Phiên Dịch & Ấn Hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam:
Chủ tịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Phó chủ tịch: Hòa Thượng Thích Thiện SiêuPhó chủ tịch: Hòa Thượng Kim Cương TửPhó chủ tịch: Hòa Thượng Thích Thanh KiểmPhó chủ tịch: Thượng Tọa Thích Thanh TừPhó chủ tịch: Thượng Tọa Thích Thiện Châu
Trưởng ban Thư ký: Thượng Tọa Thích Chơn ThiệnTrưởng ban Tài chánh: Thượng Tọa Thích Giác ToànTrưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ Võ Ðình CườngTrưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ Minh Chi

Bản FPD

1. Truong Bo Kinh

Đường dẫn tải về MP3

Trả lời