Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau

Bát Chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau
Tác giả: Thiền sư – Đại Đức Nguyên Tuệ
Mục Lục
LỜI GIỚI THIỆU ……………………………………………….. 9
DẪN NHẬP ………………………………………………………. 11
Chƣơng 1: Mục đích cuộc sống ………………………….. 19
1. Mục đích của cuộc đời là hết khổ ………………………. 20
2. Gánh nặng hai đầu …………………………………………… 23
3. Kết luận ………………………………………………………….. 27
Chƣơng 2: Định lý Duyên khởi ………………………….. 29
1. Sự thật hiện tại ………………………………………………… 29
2. Nội dung chữ pháp ………………………………………….. 30
3. Sự phát sinh các sắc pháp theo lộ trình nhân quả …. 31
4. Tính vô thường và vô ngã của các pháp ……………… 33
5. Quán sát lý duyên khởi thô và tế ……………………….. 34
6. Thấy biết đúng sự thật hay tuệ tri ………………………. 35
7. Không thấy biết như thật hay không tuệ tri …………. 36
Chƣơng 3: Mƣời hai Duyên khởi ……………………….. 39
I. Tổng quan ……………………………………………………….. 39
II. Quán sát thô …………………………………………………… 40
1. Do vô minh có mặt mà hành có mặt …………………… 40
2. Do hành có mặt mà thức tái sinh có mặt …………….. 46
3. Do thức tái sinh có mặt mà danh sắc có mặt ……….. 47
Chƣơng 4: Cái Biết Trực Tiếp …………………………… 49
1. Sáu căn và sáu trần (lục nhập) …………………………… 49
2. Cái biết trực tiếp ……………………………………………… 52
3. Phân biệt các cảm giác được biết
với những trần cảnh …………………………………………. 56
4. Thường kiến và Đoạn kiến ……………………………….. 57
Chƣơng 5: Cái biết Ý thức …………………………………. 61
1. Lộ trình phát sinh ……………………………………………. 61
2. Đặc điểm của cái biết ý thức …………………………….. 66
3. Lộ trình duyên khởi tiếp theo cái
biết ý thức nhị nguyên ……………………………………… 69
4. Sự phát sinh toàn bộ khối đau khổ …………………….. 72
5. Bốn giai đoạn của lộ trình Bát Tà Đạo ……………….. 73
Chƣơng 6: Quán sát Đặc điểm
của Lộ trình Bát Tà Đạo ………………….. 75
1. Vô thường ………………………………………………………. 75
2. Vô ngã …………………………………………………………… 77
3. Cái Biết ………………………………………………………….. 78
4. Kho chứa ………………………………………………………… 83
5. Giải thích lộ trình cái biết ý thức 87
về các danh pháp ……………………………………………. 87
6. Năm uẩn và năm thủ uẩn ………………………………….. 92
7. Sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ
(Khổ đế và Tập đế) ………………………………………….. 94
8. Bốn điên đảo: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh ………………. 99
9. Một số nhận thức không đúng (vô minh) về khổ … 104
Chƣơng 7: Bát Chánh Đạo,
con đƣờng vắng mặt khổ đau …………. 107
1. Chánh niệm …………………………………………………… 108
2. Chánh tinh tấn ……………………………………………….. 109
3. Chánh định ……………………………………………………. 109
4. Chánh tư duy …………………………………………………. 111
5. Chánh kiến ……………………………………………………. 112
6, 7, 8. Chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng …….. 113
9. Ba giải thoát: Không, Vô Tướng, Vô Tác …………. 115
Chƣơng 8: Sự tu tập chánh niệm ……………………… 121
1. Tà niệm và Chánh niệm ………………………………….. 122
2. Lộ trình tu tập ……………………………………………….. 127
Chƣơng 9: Phƣơng pháp tu tập ……………………….. 135
I. Tọa thiền ……………………………………………………….. 135
1. Tư thế …………………………………………………………… 135
2. Thực hành chú tâm ………………………………………… 135
3. Về định ………………………………………………………… 139
4. Về trí tuệ ………………………………………………………. 142

Trả lời