Sách nghe: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau

Tác giả: Tỳ kheo Nguyên Tuệ

Người đọc: Tu nữ Quang Hà

Phiên bản 1: Cập nhật ngày 25/08/2019

Tải về tại đây

Dẫn nhập

Chương 1: Mục đích cuộc sống

Chương 2: Duyên khởi

Chương 3: Tâm biết trưc tiếp

Chương 4: Tâm biết ý thức

Chương 5: Tính chất lộ trình tâm Bát tà đạo

Chương 6: Tính chất lộ trình tâm Bát Chánh đạo

Chương 7: Tu tập Chánh niệm

Chương 8: Phương pháp tu tập

Chương 9: Giải thích một số bài kinh (đang cập nhật)

Trả lời