Bản ghi âm: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau- ngày 2

Bản ghi âm: Bát chánh đạo con đường vắng mặt khổ đau- ngày 2

Buổi Sáng

Đặc điểm Bát tà đạo – Vô thường – Vô ngã

Hướng dẫn tọa thiền

Hướng dẫn thiền hành

Bát tà đạo – Tâm biết

Bát tà đạo – Năm uẩn và năm thủ uẩn

 

Buổi Chiều

Bát chánh đạo P1

Bát chánh đạo P2

Hướng Dẫn Tọa Thiền Quán Thân

Hướng Dẫn Hành Thiền Quán Thân

Pháp Đàm

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *