KINH TRUNG BỘ 

KINH TRUNG BỘ

2. Trung Bo Kinh

Majjhima Nikaya

“The Middle Length Discourses of The Buddha”

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

Giới Thiệu (Tỳ Kheo Thích Minh Châu)

TẬP I

 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản
 2. Kinh Thánh Cầu
 3. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc

 

 1. Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi
 2. Kinh Thừa Tự Pháp
 3. Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi
 4. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Ðảm
 5.   Ðại Kinh Ví dụ Lõi Cây
 6. Kinh Không Uế Nhiễm

 

 1. Tiểu Kinh Ví dụ Lõi Cây
 2. Kinh Ước Nguyện

 

 1. Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò
 2. Kinh Ví Dụ Tấm Vải

 

 1. Ðại Kinh Khu Rừng Sừng Bò
 2. Kinh Ðoạn Giảm

 

 1. Ðại Kinh Người Chăn Bò
 2. Kinh Chánh Tri Kiến

 

 1. Tiểu Kinh Người Chăn Bò
 2. Kinh Niệm Xứ
 3. Tiểu Kinh Saccaka
 4. Tiểu Kinh Sư Tử Hống
 5. Ðại Kinh Saccaka
 6. Ðại Kinh Sư Tử Hống
 7. Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái
 8. Ðại Kinh Khổ Uẩn

 

 1. Ðại Kinh Ðoạn Tận Ái
 2. Tiểu Kinh Khổ Uẩn

 

 1. Ðại Kinh Xóm Ngựa
 2. Kinh Tư Lượng
 3. Tiểu Kinh Xóm Ngựa
 4. Kinh Tâm Hoang Vu
 5. Kinh Saleyyaka
 6. Kinh Khu Rừng
 7. Kinh Veranjaka
 8. Kinh Mật Hoàn
 9. Ðại Kinh Phương Quảng
 10. Kinh Song Tầm

 

 1. Tiểu Kinh Phương Quảng
 2. Kinh An Trú Tầm

 

 1. Tiểu Kinh Pháp Hành
 2. Kinh Ví dụ Cái Cưa

 

 1. Ðại Kinh Pháp Hành
 2. Kinh Ví dụ Con Rắn
 3. Kinh Tư Sát
 4. Kinh Gò Mối
 5. Kinh Kosampiya
 6. Kinh Trạm Xe
 7. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh
 8. Kinh Bẫy Mồi
 9. Kinh Hàng Ma

TẬP II

 1. Kinh Kandaraka
 2. Kinh Sandaka
 3. Kinh Bát Thành
 4. Ðại Kinh Sakuludayi
 5. Kinh Hữu Học
 6. Kinh Samanamandika
 7. Kinh Potaliya
 8. Tiểu Kinh Sakuludayi
 9. Kinh Jivaka
 10. Kinh Vekhanassa
 11. Kinh Ưu-Ba-Ly
 12. Kinh Ghatikara
 13. Kinh Hạnh Con Chó
 14. Kinh Ratthapala
 15. Kinh Vương Tử Vô-Úy
 16. Kinh Makhadeva
 17. Kinh Nhiều Cảm Thọ
 18. Kinh Madhura
 19. Kinh Không Gì Chuyển Hướng
 20. Kinh Vương Tử Bồ-Ðề
 21. Kinh Angulimala
 22. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La Ở

Kinh Trung Bộ

Page 2 of 809

Am-Bà-La

 1. Ðại Kinh Giáo Giới La-hầu-la
 2. Kinh Ái Sanh
 3. Tiểu Kinh Malunkyaputta
 4. Kinh Bahitika
 5. Ðại Kinh Malunkyaputta
 6. Kinh Pháp Trang Nghiêm
 7. Kinh Bhaddali
 8. Kinh Kannakatthala
 9. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy
 10. Kinh Brahmayu
 11. Kinh Catuma
 12. Kinh Sela
 13. Kinh Nalakapana
 14. Kinh Assalayana
 15. Kinh Gulissani
 16. Kinh Ghotamukha
 17. Kinh Kitagiri
 18. Kinh Canki
 19. Kinh Vacchagotta Về Tam Minh 096. Kinh Esukari
 20. Kinh Vacchagotta Về Lửa
 21. Kinh Dhananjani
 22. Ðại Kinh Vacchagotta
 23. Kinh Vasettha
 24. Kinh Trường Trảo
 25. Kinh Subha
 26. Kinh Magandiya
 27. Kinh Sangarava

TẬP III

 1. Kinh Devadaha
 2. Kinh A-Na-Luật
 3. Kinh Năm và Ba
 4. Kinh Tùy Phiền Não
 5. Kinh Nghĩ Như Thế Nào?
 6. Kinh Hiền Ngu
 7. Kinh Làng Sama
 8. Kinh Thiên Sứ
 9. Kinh Thiện Tinh
 10. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
 11. Kinh Bất Ðộng Lợi Ích
 12. Kinh A-Nan Nhất Dạ Hiền Giả
 13. Kinh Ðại Ca-Chiên-Diên Nhất
 14. Kinh Ganaka Moggalana

Dạ Hiền Giả

 1. Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ
 2. Kinh Gopaka Moggalana

Hiền Giả

 1. Ðại Kinh Mãn Nguyệt

 

 1. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt
 2. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt

 

 1. Ðại Kinh Nghiệp Phân Biệt
 2. Kinh Bất Ðoạn
 3. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ
 4. Kinh Tổng Thuyết và Biệt
 5. Kinh Sáu Thanh Tịnh

Thuyết

 1. Kinh Chân Nhân
 2. Kinh Vô Tránh Phân Biệt
 3. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên 140. Kinh Giới phân Biệt

Hành Trì

 1. Kinh Ða Giới
 2. Kinh Phân biệt Về Sự Thật
 3. Kinh Thôn Tiên
 4. Kinh Phân Biệt Cúng Dường
 5. Ðại Kinh Bốn Mươi
 6. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc
 7. Kinh Nhập tức Xuất Tức Niệm
 8. Kinh Giáo Giới Channa
 9. Kinh Thân Hành Niệm
 10. Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na
 11. Kinh Hành Sanh
 12. Kinh Giáo Giới Nandaka
 13. Kinh Tiểu Không
 14. Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La
 15. Kinh Ðại Không
 16. Kinh Sáu Sáu
 17. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp 149. Ðại Kinh Sáu Xứ
 18. Kinh Nói Cho Dân Chúng
 19. Kinh Bạc-Câu-La

Nagaravinda

 1. Kinh Ðiều Ngự Ðịa
 2. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
 3. Kinh Phù-Di
 4. Kinh Căn Tu Tập

Kinh Trung Bộ

Page 3 of 809

GIỚI THIỆU TRUNG BỘ KINH

Hòa Thượng Thích Minh Châu

 1. Lời Nói Ðầu

(Trong Bản In lần Thứ Nhất Năm 1973)

Tập Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) gồm 152 kinh tất cả, chia thành 3 tập : tập I, gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập III, gồm 52 Kinh chót.

Sau khi dịch xong Kinh Trường Bộ (Digha Nikàya), Vu Lan 2516 (23-8-1972), tôi dịch tiếp Kinh Trung Bộ.

Tôi dựa theo nguyên bản Pàli của Hội Pàli Text Society để phiên dịch và dùng ba bản dịch làm tài liệu.

Tài liệu thứ nhất là những ghi chú bằng tiếng Anh và chữ Hán, tôi đã tự mình ghi vào bản Pàli, từng chữ, từng hàng, từng trang một, khi tôi theo học bản Pàli này, từ năm 1952 đến năm 1955 tại Hội Dharmaduta Vidhyalaya ở Colombo, Tích Lan, do Ngài Pannananda diễn giảng. Bản tài liệu thứ hai là bản dịch “The Middle Length Sayings” của Cô L. B. Horner, hội Pàli Text Society, một công trình dịch thuật rất chu toàn; và bản thứ ba là bản dịch ra tiếng Nhật của bộ Nam truyền Ðại Tạng Kinh. Thỉnh thoảng tôi tham khảo các bản kinh Hán Tạng tương đương nếu thấy cần thiết.

Vấn đề tìm được Hán tự tương đương với chữ Pàli, thật là một vấn đề nan giải. Như biết Pancak Khandha là năm uẩn, Rùpa là Sắc, Vedanà là Thọ, Sannà là Tưởng, Sankhàrà là Hành và Vinnàna là Thức, thời dịch vừa gọn, vừa nhanh. Nhưng nếu gặp những danh từ chưa có chữ Hán tương đương là cả

một vấn đề thật khó khăn và nan giải.

Các bài Kinh chữ Hán tương đương trong bộ Trung A Hàm không giúp đỡ được nhiều. Ngài

Sanghadeva (Tăng Già Ðề Bà) dịch Trung A Hàm vào năm 398 sau kỷ nguyên, nên nhiều danh từ Ngài dùng không được các dịch giả về sau như Ngài Huyền Trang chấp nhận. Như Vedana, Ngài Sanghadeva dịch là Giác, về sau dịch là Thọ; Savitakka, Savicara, Ngài dịch là Hữu giác, Hữu quán, về sau dịch là Hữu tầm, Hữu tứ; Phassa Ngài dịch là Cánh Lạc, về sau dịch là Xúc. Cho nên, bản Hán Tạng nhiều khi tối nghĩa và dễ phát sinh hiểu lầm, nếu chúng ta không có bản Pàli tương đương.

Chúng tôi dịch Kinh Pàli, không vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một học phái nào, một lập trường nào. Mục đích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những Kinh điển có thể được xem là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm hiểu lời dạy chân chính của đức Phật, khỏi qua ống kính của một học phái nào, dầu là Ấn Ðộ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, từ mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình tìm hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch, vì Ðạo Phật là Ðạo đến để mà thấy chớ không phải Ðạo đến để nhờ người thấy hộ, Ðạo của người có mắt (Cakkhumato), không phải Ðạo của người nhắm mắt; Ðạo của người thấy, của người biết (Passato Jànato), không phải là Ðạo của người không thấy, không biết (Apassato Ajànato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm.

Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm hiểu những lời Phật dạy thật sự là những lời dạy của đức Phật, và vì trách nhiệm ấy chúng tôi đã cố gắng phiên dịch Kinh Tạng Pàli ra Việt ngữ.

Chúng ta chỉ cần đọc, cần suy tư chính chắn và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy trung thực của đức Bổn sư chúng ta.

Tỷ Kheo Thích Minh Châu

Kinh Trung Bộ

Page 4 of 809

Ðại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1973

 

 1. Lời Giới Thiệu

(Trong Bản In Năm 1986)

Chúng tôi cho in lần thứ hai Kinh Trung Bộ Tập I, II, và III, với những mục đích chính như sau : Chúng tôi in Kinh Trung Bộ từ năm 1973 đến năm 1975, được phiên dịch trong khoảng 1970 đến 1975

nên bản dịch có nhiều thiếu sót. Trước hết một số danh từ như Adassan trước dịch là “không hiểu rõ”, nay dịch lại là “không được thấy”; Sanjànàti trước dịch là “chấp nhận”, nay dịch là “tưởng tri”; Parijànàti trước dịch là “hiểu rõ”, nay dịch là “liễu tri”; Abhijànàti, trước dịch là “biết rõ”, nay dịch lại là

“thắng tri”; Pajànàti, trước dịch là “hiểu rõ”, nay dịch lại là “Tuệ tri”.

Một danh từ nữa cũng hay dùng sai, có thể gây hiểu lầm như chữ Kàmaguna, Hán dịch là “Dục công đức”, mà công đức thường có nghĩa tốt lành, trong khi nghĩa chữ guna là làm “tăng trưởng lòng dục”.

Nên chúng tôi dịch là “Dục tăng trưởng”. Danh từ dịch sai khá nhiều, nên bản in lần này dịch lại cho đúng hơn. Một sự cố gắng nữa của chúng tôi là Việt hóa một số danh từ để gần với bản sắc dân tộc hơn.

Như trước dịch Trung Bộ Kinh, nay sửa lại Kinh Trung Bộ. Trước dịch kinh “Nhứt thiết lậu học”, nay sửa lại kinh “Tất cả lậu hoặc”. Trước dịch kinh “Bố dụ” nay đổi lại kinh “Ví dụ tấm vải”. Trước dịch là

“Ngưu giác lâm tiểu kinh” nay dịch lại “Tiểu kinh Rừng sừng bò”.

Còn đối với danh từ Pàli về tên người, tên địa danh, chúng tôi chưa tìm ra được một công thức thích hợp, nên nay chúng tôi thả lỏng vấn đề này. Ví dụ, chữ Sàvatthi, chữ Hán là Xá Vệ, dịch âm phải là Xa-vat-thi, chúng tôi chưa theo lối dịch âm được, vì cách đọc chữ Pàli có nhiều điểm giống như tiếng Việt, nên nhiều khi chúng tôi giữ tiếng Pàli. Chữ Sàriputta, theo hán dịch là Xá-lợi-Phất, theo dịch âm phải là Xa-ri-put-ta, nhưng chúng tôi vẫn giữ Sàriputta. Còn theo Hán dịch thời quá xa với nguyên bản Pàli hay Sanskrit, chỉ ai quen với chữ Hán Tạng thời đọc và hiểu được. Ðây chưa nói đến một số danh từ thuật ngữ chuyên môn, nhất là dùng để diễn tả tiến trình đưa đến chứng quả Niết bàn, hoặc không tìm được, hoặc chưa tìm được danh từ thuật ngữ chuyên môn bên Hán Tạng, thành thử một số thuật ngữ chỉ được sử dụng tạm thời, chờ đợi sự gạn lọc của thời gian hay sự bổ khuyết của chư học giả mười phương, mới có khả năng giải quyết vấn đề nan giải này.

Gần chúng ta hơn, Kinh Trung Bộ này đã nằm trong chương trình học của Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam, và Tăng Ni Sinh cần có Kinh sách để học hỏi nghiên cứu, cho nên cho in lại Kinh Trung Bộ

là đáp ứng nhu cầu cấp bách này. Ngoài ra Kinh Trung Bộ đang được nhiều nhà học giả, nhiều Phật tử

nghiên cứu và tìm hiểu, vì chúng ta có thể nói Kinh Trung Bộ không những là cốt lõi trong Kinh Tạng Pàli mà còn diễn đạt rất súc tích và đầy đủ những định nghĩa căn bản các danh từ đạo Phật và còn diễn đạt rất phong phú và đa dạng những pháp môn tu tập đưa đến Niết bàn. Chưa học Kinh Trung Bộ là chưa nắm được tinh hoa của Ðạo Phật nguyên thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung Bộ rất có thể rơi vào những lệch lạc định nghĩa các danh từ chuyên môn trong đạo Phật mà Ðức Phật đã dày công định nghĩa, mỗi khi Ngài thuyết giảng giáo lý của Ngài.

Chúng tôi chỉ có thể nói một cách vắn tắt là Kinh Trung Bộ đặt nặng về phần Chánh Tri Kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những tiến trình tu chứng đi từ Giới, Ðịnh, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến. Còn Kinh Trường Bộ đặt nặng phần lịch sử, có tánh cách đối ngoại đối với Bà La Môn, du sĩ ngoại đạo, Kỳ na giáo… Tăng Chi Bộ đặt nặng phần phân tích giáo lý theo pháp số từ số 1 đến số 11. Tương Ưng Bộ đặt nặng phần phân tích giáo lý theo đề tài. Còn đọc Kinh Trung Bộ chúng ta đi sâu vào phần giáo lý và phần hành trì, đặt nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị tối cao.

Kinh Trung Bộ

Page 5 of 809

Công trình phiên dịch của tôi, một mặt đáp ứng sở nguyện xuất dương tu học của tôi, một mặt xây dựng những tài liệu nghiên cứu đạo Phật cho các Học giả và Phật tử Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên trong trách nhiệm hiện tại của tôi, sự phiên dịch đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều dụng công kiên trì và liên tục, nhưng chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng, khi được tận hưởng những Pháp Lạc do Chánh Pháp đem lại trong khi phiên dịch. Pháp Lạc này ẩn chứa trong từng chữ từng câu, tiềm tàng trong từng câu văn giọng nói, và chính Pháp Lạc đã nuôi dưỡng và khích lệ chúng tôi rất nhiều trong công tác phiên dịch này.

Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà La Môn đã dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của đức Phật và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các vị Bà La Môn, đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, khiến cho những giáo lý căn bản, những tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại, đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che dấu, không được biết đến, không được học hỏi tu hành. Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Những lời ba hoa của Ma Vương, các cuộc đo tài của những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ, lời lẽ bập bẹ

của những kẻ mới tập tểnh đi vào con đường Triết lý, tất cả cũng chỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sáng rực rỡ của chân lý quét sạch.

Có người than kinh Pàli quá dài và có nhiều đoạn trùng điệp. Khi dịch Kinh, bao giờ tôi cũng phải kính trọng nguyên bản, và vì vậy chúng tôi không có thể tự ý lược bỏ những đoạn trùng điệp, dầu rằng nguyên bản Pàli chúng tôi phiên dịch cũng đã lược bỏ khá nhiều. Ðiều chúng ta nên nhớ là phần lớn Kinh điển được kiết tập trong các Ðại hội Kiết tập và đều do chư Tăng tụng đọc lại những đoạn các vị

ấy đã ghi nhớ, và lẽ dĩ nhiên khi tụng đọc không bao giờ có chuyện lược bỏ. Lại nữa đức Phật trong khi đi truyền giáo, mỗi Kinh đều được giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt và chư Tăng ghi nhớ lại không bao giờ dám lược bỏ các đoạn đã được nghe. Do đó, có nhiều đoạn trùng điệp, khó lòng lược bỏ

cho được. Dầu thế nào, các đoạn trùng điệp vẫn có sự tác dụng cho người đọc, vì không gì tốt đẹp hơn là được nhắc đi nhắc lại nhiều lần những giáo lý quan trọng và những pháp tu căn bản.

Chúng tôi nay chỉ chú trọng phiên dịch, và mong dịch cho được chu toàn và đầy đủ, để làm tài liệu nghiên cứu và tu học cho các Phật tử và Học giả, chưa có một nhận xét, phê bình, so sánh đối chiếu gì.

Mỗi bộ Kinh được dịch xong là những nguồn tài liệu văn hóa hết sức phong phú và quý giá cho các Học giả và các Phật tử, và hiện tại sự cố gắng duy nhất của chúng tôi là cung cấp những tài liệu văn hóa ấy.

Cho nên, với 5 bộ Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi, Kinh Tương Ưng, Kinh Tiểu Bộ, chúng tôi nghĩ là giới thiệu được những tài liệu khá chính xác và đầy đủ để các nhà Học giả, Tăng Ni Phật tử, Sinh viên đi sâu được vào những Giáo lý và Giáo pháp căn bản, thật sự là nguyên thủy của Ðạo Phật.

Sài Gòn, Ngày 8 Tháng 11 Năm 1986

Tỷ Kheo Thích Minh Châu

Thiền Viện Vạn Hạnh

(Bình Anson tổng hợp, 11/99)

Trả lời