BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NỘI QUY KHÓA TU

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NỘI QUY KHÓA TU

 

Họ và tên: ………………………………………… ngày sinh: …………………….. Giới tính: ………….

CMND/Căn cước số: ……………………… cấp ngày ……… Nơi cấp: ……………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………… Email: ………………………………………………………….

Trong trường hợp khẩn cấp liên lạc với:

Họ và tên: ………………………………… Quan hệ: ………… Điện thoại: ………………………

Bằng văn bản này, tôi đồng ý tự nguyện chấp hành nội quy và miễn trừ trách nhiệm cho Ban Tổ chức (BTC) và các bên liên quan trong thời gian tôi tham gia khóa thiền diễn ra từ ngày ……………. đến ngày …………… tại …………………………………………………………………………………….

Với những nội dung sau:

  1. Tự chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân khi đi lại trước và sau khóa thiền. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.
  2. Không tự ý đi ra ngoài khu vực quy định của BTC.
  3. Tự chịu trách nhiệm về sức khỏe, các bệnh tật cá nhân và các tình huống không may xảy ra tai nạn khác trong thời gian sinh hoạt tại địa điểm của BTC quy định (Những trường hợp xảy ra do lỗi của người khác được xử lý theo quy định của Pháp luật).
  4. Tự chịu trách nhiệm về quyền được chấp thuận tham gia khóa thiền. BTC không có trách nhiệm giải trình về việc tham gia của thiền sinh với bất kỳ bên thứ ba nào.
  5. Chấp hành các quy định khác theo Luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Quy định của Địa điểm nơi tổ chức trong suốt thời gian diễn ra khóa thiền.
  6. Không sử dụng điện thoại trong suốt khóa thiền (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp). BTC sẽ thu điện thoại và trả lại khi kết thúc khóa thiền.
  7. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện. Trong giờ pháp đàm tuyệt đối không bàn về chính trị, tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung tu tập.

Tôi cam kết tự nguyện thực hiện các nội quy trên. Nếu vi phạm đã được BTC nhắc nhở vẫn tái vi phạm sẽ tự nguyện rời khỏi khóa thiền để không ảnh hưởng đến người khác.

Hà Nội, ngày ………tháng ………. năm ……….

Người viết ký và ghi rõ họ và tên

Trả lời