KHÓA THIỀN – TU BÁT CHÁNH ĐẠO TỪ 06-14/7 tức 04-12/6 AL TẠI CHÙA DIỆU NGHIÊM -SÓC SƠN-HÀ NỘI

Hãy ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY : SỰ THẬT Khổ, SỰ THẬT Nguyên Nhân Khổ, SỰ THẬT Chấm Dứt Khổ, SỰ THẬT Con Đường Chấm Dứt Khổ tại khoá tu 10 ngày từ ngày 06-14/7 tức 04-12/6 AL do sư Nguyên Tuệ hướng dẩn tại chùa chùa Diệu Nghiêm – Thôn Bắc Thượng – Xã Quang Tiến- Sóc Sơn – Hà Nội (từ QL2 3km đi QL 131 khoảng 3km rẽ trái vào khoảng 1km).
Chương trình khoá tu gồm Pháp học, Pháp hành và Pháp thành :
1 – Pháp học : Nghe giảng về duyên khởi Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế, duyên khởi Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế. Cụ thể :
– Ngày thứ 1 : Sáng : Pháp mà Đức Thế tôn khéo giảng ; Mục đích cuộc sống. Chiều : Sự giác ngộ của Đức Phật ; Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo.
– Ngày thứ 2 : Sáng : Đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế.
– Chiều : Duyên khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế.
– Ngày thứ 3 : Sáng : Chánh Niệm và Tĩnh Giác.
– Chiều : Chánh Định và Tà Định.
– Ngày thứ 4 : Sáng : Lý Duyên Khởi.
– Chiều : Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
– Ngày thứ 5 : Sáng : Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát
– Chiều : Bài kinh Pháp Môn Căn Bản.
– Ngày thứ 6 : Sáng : Bản Ngã ; Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ; Niết Bàn.
– Chiều : Vận hành từ Nghiệp Nhân đến Nghiệp Quả.
– Ngày thứ 7 : Sáng : Thức Tái Sanh – Hoá Sanh.
– Chiều : Nổi thống khổ của đời sống Hoá Sanh.
– Ngày thứ 8 : Sáng : Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái.
Chiều : Tứ như ý túc – Ngũ căn – Ngũ lực – Thất giác chi – Bát Chánh Đạo.

– Ngày thứ 9 :

Sáng: Bốn điên đảo Thường Lạc Ngã Tịnh.
– Chiều : cách thức thực hành trong cuộc sống thường ngày
– 2 – Pháp hành : thực hành Chánh Niệm về Thân Thọ Tâm Pháp (Tứ Niệm Xứ)
– Ngày thứ 3 và 4 : Chánh Niệm về Thân – Quán Thân.
– Ngày thứ 5 và 6 : Chánh Niệm về Thọ – Quán Thọ.
– Ngày thứ 7 và 8 : Chánh Niệm về Tâm – Quán Tâm.
– Ngày thứ 9: Chánh Niệm về Pháp – Quán Pháp.
– 3 – Pháp thành : Trải nghiệm Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát hay Không tánh giải thoát – Vô tướng giải thoát – Vô tác giải thoát.
– Ai có như cầu tham dự hãy liên hệ :
Cư sĩ Trần Văn Dũng – 0355868788, Phạm Thanh Nam – 0979964188 đăng ký tham dự khoá tu trên trang batchanhdao.vn
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpeRO_WgYRC6mpT0VkZ7qYE9wbsP_b0k6L–oWVYE-1tHaEQ/viewform

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *