Các bài hát Phật ca Gosinga

Lời kinh Nikaya do cố hòa thượng Thích Minh Châu và các cộng sự dịch từ tiếng Pali. Cư sĩ Thiện Dũng Gosinga phổ thơ, Ca sĩ Hiền Anh phổ nhạc và thể hiện.

Nhất dạ Hiền giả (Ca sĩ Hiền Anh)

Bản Karaoke

Bản beat

Bốn sự thật (Ca sĩ Hiền Anh – bản Beat)

Lời tụng có ý nghĩa là: “Con đem hết lòng thành kính đảnh (làm) lễ đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán vô thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.”

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *